dard-zayeman-shakhesninitoni.com

تسکین درد زایمان

امروز برای زایمان طبیعی راحتتر، تجهیزات و روش ها نوینی ابداع شده است، که می توان زایمان طبیعی راحتی برای مادران فراهم کند. روش های زایمان بی درد و همچنین تکنیک های موثر برای داشتن زایمان طبیعی راحتتر در مراکز درمانی به مادران باردار آموزش داده می شود.